1500 سوال قانون امور گمرکی‌ مصوب سال ١٣٩٠ وآیین‌نامه‌ اجرایی‌ آن ٢ 1700 سوال قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ١٣٧٢ و آیین‌نامه‌ اجرایی‌ آن 500 سوال قانون ساماندهی‌ مبادلات مرزی مصوب ١٣٨٤ و آیین‌نامه‌ اجرایی‌ آن ٣ 1200 سوال اصول طبقه‌ بندی کالا بر مبنای جداول تعرفه‌ کالا مندرج در کتاب قانون مقررات صادرات واردات چاپ سال ١٤٠٢ به‌ همراه یادداشت‌های ذیل‌ قسمت‌ها و فصول جداول تعرفه‌ و قوائد ٦ گانه‌ عمومی‌ تفسیر، ٤ 1500 سوال قوانین‌ و مقررات مناطق‌ آزاد مصوب ١٣٧٢ و مناطق‌ ویژه اقتصادی مصوب ١٣٨٤ ٥ 500 سوال قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ١٣٩٢ و آیین‌نامه‌ اجرایی‌ آن ٦ 800 سوال اینکوترمز٢٠٢٠ اصطلاحات بازرگانی‌ بین‌المللی‌، ٥ سئوال ٧ 500 سوال کنوانسیونهای بین‌المللی‌ ١٧ 500 سوال کنوانسیون بین‌المللی‌ استانبول مفاد مواد کنوانسیون و صرفاB عناوین‌ کلی‌ پیوست‌های ١٣ گانه‌، ٢٧ 900 سوال کنوانسیون گمرکی‌ مربوط به‌ حمل‌ و نقل‌ بین‌المللی‌ جادهای کالا کنوانسیو
سوالات کارگزاری گمرکجهت دانلود کلیک کنید 500 سوال قانون امور گمرکی‌ مصوب سال ١٣٩٠ وآیین‌نامه‌ اجرایی‌ آن ٢ 500 سوال قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ١٣٧٢ و آیین‌نامه‌ اجرایی‌ آن 500 سوال قانون ساماندهی‌ مبادلات مرزی مصوب ١٣٨٤ و آیین‌نامه‌ اجرایی‌ آن ٣ 500 سوال اصول طبقه‌ بندی کالا بر مبنای جداول تعرفه‌ کالا مندرج در کتاب قانون مقررات صادرات واردات چاپ سال ١٤٠٢ به‌ همراه یادداشت‌های ذیل‌ قسمت‌ها و فصول جداول تعرفه‌ و قوائد ٦ گانه‌ عمومی‌ تفسیر، ٤ 500 سوال قوانین‌ و مقررات مناطق‌ آزاد مصوب ١٣٧٢ و مناطق‌ ویژه اقتصادی مصوب ١٣٨٤ ٥ 500 سوال قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ١٣٩٢ و آیین‌نامه‌ اجرایی‌ آن ٦ 500 سوال اینکوترمز٢٠٢٠ اصطلاحات بازرگانی‌ بین‌المللی‌، ٥ سئوال ٧ 500 سوال کنوانسیونهای بین‌المللی‌ ١٧ 500 سوال کنوانسیون بین‌المللی‌ استانبول مفاد مواد کنوانسیون و صرفاB عناوین‌ کلی‌ پیوست‌های ١٣ گانه‌، ٢٧ 500 سوال کنوانسیون گمرکی‌ مربوط به‌ حمل‌ و ن
آزمون کارگزاری گمرک ۱۴۰۱ 1401 آزمون کارگزاری گمرک ۱۴۰۱1401 1401 نمونه سوالات آزمون کارگزاری گمرک1401 1401 آموزش کارگزاری گمرک1401 1401 منابع آزمون کارگزاری گمرک1401 1401 سوالات تستی قانون امور گمرکی1401 1401 کتاب آزمون حق العمل کاری گمرک1401 1401 زمان برگزاری آزمون کارگزاری گمرک1401 1401 نمونه سوالات آزمون کارت بازرگانی با جواب نمونه سوالات آزمون کارگزاری گمرک آموزش کارگزاری گمرک منابع آزمون کارگزاری گمرک سوالات تستی قانون امور گمرکی کتاب آزمون حق العمل کاری گمرک زمان برگزاری آزمون کارگزاری گمرک نمونه سوالات آزمون کارت بازرگانی با جواب سوالات کارگزاری گمرک  جهت دانلود کلیک کنید سوالات کارگزاری گمرک سال  جهت دانلود کلیک کنید سوالات کارگزاری گمرک سال جهت دانلود کلیک کنید سوالات کارگزاری گمرک جهت دانلود کلیک کنید
آخرین جستجو ها